Stećci mostarskog područja


Goranci su planinska visoravan s nizom manjih zaselaka koji se nalaze sjeverno od Mostara. Sa svoje sjeverne strane Goranci granice s Vrdima, sa zapada Bogodolom, s juga Pologom i brdskim vijencem Velikih i Malih Bila.

Zbog težeg pristupa tom području i slabih komunikacija, ali i nezainteresiranosti istraživača u našoj prošlosti, šire područje Raške Gore, Goranaca i Bogodola dugi niz godina ostalo je samo djelomično istraženo. To se posebno odnosi na razdoblje našega srednjeg vijeka. Dosadašnja starija istraživanja stećaka na ovom području nisu dala potpune i zadovoIjavajuce rezultate. Posljednjih trideset godina 20. stoljeća sustavnim se rekognosciranjem terena i inventarizacijom spomenika kulture došlo do novih podataka i potpunih saznanja o stećcima ovoga kraja.

Sovici 
Manji zaselak Goranaca, iduci od Mostara i Cima prema sjeverozapadu, naziva se Sovići. Na lokalitetu zvanom Stećci, iznad kuće I. Džidića, na kamenoj gomili pored puta nalazi se srednjovjekovna nekropola sa sedam stećaka (pet ploča i dva sanduka). Tri su uzidana u ogradni zid. Stećci su slabije obrađeni, bez ukrasa i orijentirani pravcem istok - zapad.

Staro Selo 
Podrucje Goranaca, u kojem se nalazi crkva, Mjesni ured i dva groblja, naziva se Staro Selo. U pravoslavnom groblju nalazi se nekropola s dvadeset četiri stećka (devetnaest sanduka, četiri ploče i jedan sljemenjak). Dio stećaka utonuo je u zemlju, dok su dva ugrađena na ulaz u groblje.

Četiri stecka su ukrašena motivima konjanika s mačem, ljudske figure, čikčak bordurom i kamenim udubljenjem. Stećci su duže vremena bili ugroženi izgradnjom novih grobnica. Nadgrobni spomenici su orijentirani pravcem ZI.

U blizini te nekropole, pored katoličkog groblja, evidentirana su također dva slabije obrađena stećka u obliku kamenih ploča. Prema usmenoj predaji starijih mještana, veći stećak u obliku ploče, koji se također nalazio pored katoličkog groblja, već davno je prenesen u dvorište Župnog ureda, sjeveroistočno od crkve. Stećak je ukrašen motivom štita s mačem i bordurom od vinove lozice.

Oko 400 m zapadno od Starog Sela, u blizini Kuletine, na užem lokalitetu Krivaja nalaze se dva stećka (sanduk i ploča).

Sanduk je manje oštećen i ukrašen je motivom štita i mača. U blizini zaseoka Đinkića Mahala, na lokalitetu Ćorica Vlačice, u šumi se nalazi veća nekropola sa 63 stećka, većinom utonulih u zernlju, zbog čega se ne mogu sag1edati njihovi oblici. Stećci su na toj nekropoli slabije obrađeni, djelomično ošteceni i bez ukrasa. Orijentirani su pravcem ZI.

U zaseoku Drežnjaci prilikom evidentiranja stećaka prikupljena je također dokumentacija o starom groblju na lokalitetu zvanom Vlake. Vidljivo je desetak kamenom ograđenih grobova i nekoliko sačuvanih vrlo arhaičnih križeva. Prema predaji mještana, nije poznato kojem vremenu ono pripada.

U zaseoku zvanom Kubati, na lokalitetu Vukin greb na Marica ledini nalazi se nekropola sa sedamnaest stećaka, pretežito ploča, utonulih dijelom u zemlju. Stećci su nejednako obrađeni i ukrašeni su motivima povijesne lozice, polumjeseca, križa, bordure i kružnog udubljenja. Spomenici su orijentirani pravcem ZI.

Nedaleko, u ogradi, pored seoskog puta nalazi se stećak u obliku kamene ploce i bez ukrasa. U zaseoku Puzevina, na lokalitetu Bili greb, nalazi se nekropola s osam stećaka (četiri ploče i četiri sanduka). Jedan je stećak uzidan u zid, a dva su razbijena. Stecci su bolje klesarske obrade. Jedan veci sanduk ukrašen je motivom kola koje teče oko čitavog stećka i po rubu tordiranom vrpcom.

U zaseoku Pod gradina, unutar katoličkog groblja, koje se naziva Raičevo groblje, i u njegovoj blizini, u dvije skupine, nalazi se nekropola s devetnaest stećaka (jedanaest ploča, sedam sanduka i jedan sljemenjak). Veci dio stećaka je slabije, a manji bolje obrade. Na stećcima koji su obrađeni zastupljeni su sljedeći ukrasni motivi: trolisna lozica, arkade, antropomorfni križ i kružno udubljenje. Stećci su pretežito orijentirani pravcem ZI.

Bogodol
Unutar starog groblja u Bogodolu, na lokalitetu zvanom Križi ili Grčko groblje, nalazi se najveća srednjovjekovna nekropola na širem području Goranaca. Ima ukupno osamdeset pet stećaka (većinom ploča i sanduka i jedan sljemenjak). Zbog njihove utonulosti u zemlju teško im je razlikovati oblike. Mnogi su stećci amorfnih oblika, rađeni od konglomerata i vrlo slabo obrađeni.

Manji je broj ukrašen motivima trolisne lozice, polumjeseca, rozeta, bordura i kružnog udubljenja. Proširenjem put a pored te nekropole manji je broj stećaka pomaknut iz svoga prvobitnog polozaja u cilju zaštite. Osim stećaka u bogodolskom groblju nalazi se i izvjestan broj arhaičnih i vrlo rustičnih križeva izrađenih pretežno od kamena pjesčara.

Anđelko Zelenika | Hercegovina, br. 25 | 2011.
Share:

Business

Popular Posts

Razmišljate o gradnji kuće, prostora ili o dizajnu interijera a nemate ideja !? Tu je 3D 2D Project